Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:35

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵉⵜⵜⵓⵎⵢⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⴳⴳⵍⵉⵏ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⵄⵍⵉ ⵚⵚⵇⵍⵍⵉ ⵍⵃⵓⵙⵢⵏⵉ ⴳ ⵜⵙⵎⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵛⵛⵓⵀⴰⴷⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ

ⵜⵣⵔⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴽⵯⵥⵉⵏ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵍⵎⴰⵕⴰⵚⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵄⵍⵉ ⵚⵚⵇⵍⵍⵉ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏⵉ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵜⴷⵔⴰ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴳ ⵟⵓⵕⵓⵏⵟⵓ ⴳ "ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ 2018"
10-05-18

ⵜⴷⵔⴰ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵟⵓⵕⵓⵏⵟⵓ, ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ "ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ 2018", ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 10 ⴷ 11 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ "ⴰⴷ ⵏⵃⴱⵓ ⵉⴼⵔⵉ: ⴰⵍⴰⵖⵉ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵙⵙⴽⵛⴰⵎⵏ".

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵍⵉⴱ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ
10-05-18

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴰⵍⵎⵖⴰⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⴹⴹⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵙⵙⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵍⵉⴱ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⵇ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ
09-05-18

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⴰⵀⵢⴰⵏ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⵇ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ, ⵜⵎⴰⵔⴰ), ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ, ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵍⵉⴱ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵡⴷⴰⴱⵓ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵡⵉⵙⵙ 15 ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ
07-05-18

ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ, ⴰⵣⴽⴽⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵡⵉⵙⵙ 15 ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉⵎⵎⵔⵏ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵎⵔⵜ.

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵣⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴳ ⵓⵎⴷⴰ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ
30-04-18

ⵖⵜⵙⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⴰⴼⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⴰ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ. ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵙ, ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴹ, ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵣⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴳ ⵓⵎⴷⴰ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ