Maghreb Arab Press

News
ⴰⴽⵡⴰⵙ  19  ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ  2018   |   18:25

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵣⵉⵏⴱ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵎⵓⵍⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵣⵉ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵣⵉⵏⴱ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵣⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ, ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⴰⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ , ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵣⴰⵢ ⵏ ⵍⵃⵉⵙⴰⴱⴰⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 24 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵏ ⵉⵥⴰⵡⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⴳⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴼⴰⵙ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 24 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵏ ⵉⵥⴰⵡⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⴳⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎⴰⵏ "ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ ⴷ ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴷⵉⵎⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ".

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵢⵉⵡⴹ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵉ ⴹⵀⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵙⵄⵓⴷⵢⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ 29 ⵏ ⵜⴰⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵜ
15-04-18

ⵢⵉⵡⴹ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵉ ⴹⵀⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵙⵄⵓⴷⵢⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ 29 ⵏ ⵜⴰⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵜ

ⵜⵣⵔⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵡⵏⴹⴰⵏⵜ "ⵍⵎⴰⵙⵊⵉⴷ" ⴳ ⵄⵉⵏ ⵄⵡⴷⴰ
16-03-18

ⵜⵣⵔⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵄⵡⴷⴰ (ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵙⵅⵉⵕⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ), ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵡⵏⴹⴰⵏⵜ "ⵍⵎⴰⵙⵊⵉⴷ" ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵡⵏⴹⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ
08-03-18

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ
08-03-18

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ, ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ"
06-03-18

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ", ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⴰⵔ 19 ⵎⴰⵕⵚ, ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________