Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:48

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ

ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  
ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ.
ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ
22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ ⵜⴰⴳⴹⵡⵉⵜ ⴷ ⵉⵙⵖⵍⴼⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ "ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ ⵏ ⵜⴱⵓⴱⴱⴰⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ" ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⵉⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ "ⴽⵓⵏⵚⵉⵕ 2010-2019".

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⴰ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵕ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵕ ⴱⵉ. ⵡⴰⵢⵍⴷ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵅⴼ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ ⵏ "ⵍⵉⵢⵓⵏ" ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ "ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ ⵏ ⵜⴱⵓⴱⴱⴰⵜ: ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ".

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⴼⴽⴰ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ ⵉ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵕ ⴽⵍⵓⴹ ⵛⴰⵕⴹⵓ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴽⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⴳⴰ ⵡⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ "ⵏⴰⵏⵙⵉ".

ⵜⴼⴽⴰ ⵙⵓⵍ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵕ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵔⵔⵉⵃⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵏⴽⵓⵍⵓⵊⵉⵜ. ⵉⴳⴰ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⴽⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵜⵎⵎⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵙ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵕⵕⵊ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ "ⴹⵓⵜⵛ ⴼⵉⵍⴰⵕⵎⵓⵏⵉ ⵎⵉⵔⴽ" ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ "ⵎⵉⵔⴽ ⴼⴰⵎⵉⵍⵉ ⴼⴰⵡⵏⴷⵉⵢⵛⵏ".

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⴽⵎ ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ, ⵜⵣⵣⵔⵉ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⵓⵍ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵜ ⵣⵓⵍⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴼⵉⴹ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⵄⵎⴰⵕⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ, ⵓⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ