Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:00

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵍⵉⴱ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴰⵍⵎⵖⴰⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⴹⴹⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵙⵙⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵍⵉⴱ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ.
ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵍⵉⴱ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ
10 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵓⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵍⵉⴱ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⴰⵀⵢⴰⵏ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⵇ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ, ⵜⵎⴰⵔⴰ), ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ, ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵍⵉⴱ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⵜⴼⴽⴰ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⵏⴹⴹⴰⴹⵕ ⵏ ⵓⵙⵖⴷ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⴰⵀⵢⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⵉ ⵢⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ.

ⵜⴼⴽⴰ ⵙⵓⵍ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉⵊⵄⴰⴹⵏ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⵢⵙⵖⵉⵎⵏ ⵉⵜⵃⵔⵔⴰⴽⵏ ⴷ ⵍⵄⴽⴰⴽⵣ ⵢ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵄⴹⵓⵕⵏ, ⴷ ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⴱⵏⵣⴽⵔⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵔⴰ, ⵓⵍⴰ ⵉⵢⴰⴼⵓⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⵉ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⴰⵀⵢⴰⵏ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ