Maghreb Arab Press

ⵜⵙⵎⴷⵢⴰ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ

ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ  -  
ⵜⵙⵎⴷⵢⴰ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴳ ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ ⴷ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.
ⵜⵙⵎⴷⵢⴰ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ
16 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⴽⵎ ⵙ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⵜⵙⵏⵓⴱⴰⴳ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵙⴳ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵀⵉⵏⴷ ⴱⵉⵏⵜ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⵙⴽⵔ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵃⴰⴹⵕⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ, ⴷ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵉⵙⵙⴼⵔⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⴳⵉⵏ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵄⴰⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ, ⵜⴷⵔⴰ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵃⴰⴹⵕⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 17 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ