Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:38

ⵜⴷⵔⴰ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴳ ⵟⵓⵕⵓⵏⵟⵓ ⴳ "ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ 2018"

ⵟⵓⵕⵓⵏⵟⵓ  -  
ⵜⴷⵔⴰ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵟⵓⵕⵓⵏⵟⵓ, ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ "ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ 2018", ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 10 ⴷ 11 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ "ⴰⴷ ⵏⵃⴱⵓ ⵉⴼⵔⵉ: ⴰⵍⴰⵖⵉ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵙⵙⴽⵛⴰⵎⵏ".
ⵜⴷⵔⴰ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴳ ⵟⵓⵕⵓⵏⵟⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ 2018
10 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵉⵡⴹ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵙ « ⴼⵉⵔⵎⵓⵏⵜ ⵕⵡⴰⵢⴰⵍ ⵢⵓⵕⴽ », ⴳ ⵎⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ « ⵡⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ-ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ 2018 », ⵜⵓⴼⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵣⵀⴰ ⵍⵡⴰⴼⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⴽⴰⵀⵢⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⵍⴰⵕⴰ ⴳⴰⵢⵎⴰⵕ ⴷ ⴽⵢⴰⵕⴰ ⴽⵓⵔⴰⵣⴰ, ⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ « ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ », ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⵙⴽⵔ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ « ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ » ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵍⵉⵣⴰⴱⵉⵜ ⴷⵓⴷⵣⵡⵉⵍ, ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⵕⵉⵏⵓ, ⴷ ⵏⴰⴼⴷⵉⴱ ⵙⵉⵏⴳ ⴱⴰⵢⵏⵣ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴽⴰⵏⴰⴹⵉⵜ, ⴷ ⵎⵔⵢⵎ ⵎⵓⵏⵚⵉⴼ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ "ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵢⴰⴷ, ⵜⴷⵔⴰ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴳ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ « ⴰⴷ ⵏⵡⵓⵔⵉ ⴽⵓⵍ ⵏⵏⵅ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵍⵎⵓⵃⵉⵟⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵜ », ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵓ ⴷⵖ ⵜⵖⵔⴰ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ 700 ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ, ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ, ⵜⵙⵎⴰⵏ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴳⵔ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ « ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴷ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵓⵎⵎ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵃⵎⵍ ⴰⴷ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⴼ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵙⵓⵍ ⵅⴼ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⵟⵟⴼⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵇⴰⴱⵍ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵢⵓⴼⵏ.

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵔⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵅⴼ ⴰⵡⵏⴰⴹ ⵉⴳⴰ ⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵡⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⵙⵓⵏⴼⵍⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⴰⵡⵏⴰⴹ. ⴱⵍⴰ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⴰⵔ ⵜⵎⴰⵖ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵡ ⴱⵍⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⴼⵔⵉⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵍⴽⴰⵎ ⴰⵙⵓⵏⴼⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⵎⴷⵏ, ⵜⵄⵡⵡⵍ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵏ ⴰⵎⵓⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴼⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⴳ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⵉⵖⵔⴰ "ⵡⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ 2018" ⵉ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵛⴽ ⵙ ⵟⵓⵕⵓⵏⵟⵓ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ.

ⵜⴼⴽⴰ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵅⴼ ⴰⵡⵏⴰⴹ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵚ ⵏ 1999, ⵢⴰⵏ ⴰⵡⵍⴰⴼ ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵢⵓⴳⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ, ⵔⴰ ⵜⵙⵙⴽⵯⵛⴰⵎ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴳⵓⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⵙ, ⵓⵍⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵍⴻⵓⵎⵎ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵜⵖⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ