Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:22

ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵃⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⴰⵏⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵉⴷ ⵎⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵃⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ.
ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵃⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ
24 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵍⴽⴰⵎ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵙⵔ ⴱⴰⴱ ⵛⴰⵍⵍⴰ, ⵉⵙⵙ ⵣⵣⵓⵍⵜ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰⵡⴼⵉⵇ, ⴷ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⴰⵍⴰ- ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⴰⵏⴱⴱⴰⵟ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵀⵉⴷⵢⴰ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵚⵚⴰⵎⴰⴷ ⵙⵙⴽⴽⴰⵍ, ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵍⵄⵓⵍⴰⵎⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵢⵉⵙⵙⴻⴼ.

ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍ ⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵇⵕⴰⵏ, ⵜⵜⵔⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⴰⵏⵡⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵕⵕⵃⵎⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵣⵏ ⴰⵏⵥⴰⵕ ⵉⵢⵙⵎⴳⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ.

ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵣⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏⵓⵏⵥⴰⵕ ⵜⴰⵖⴰⵕⴰⵚⵜ ⵏ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵖⵉⴼⵙ, ⵉⴳ ⵉⵏⴰⵇⵚ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴷ ⵉⴳ ⵜ ⵔⴰⵏ ⵎⴷⴷⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 24 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ