Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:40

ⵉⵙⵎⴰⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⵔⴰⵚⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴽⵓⴼⵉ ⵄⵏⴰⵏ

ⴰⴽⵔⴰ  -  
ⵉⵙⵎⴰⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵎⵔⴰⵚⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⴽⵓⴼⵉ ⵄⴰⵏⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵣⵉⴽ.
ⵉⵙⵎⴰⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⵔⴰⵚⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴽⵓⴼⵉ ⵄⵏⴰⵏ
13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵎⵓⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴳ ⵎⵔⴰⵚⵉⵎ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵖⴰⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴼⵔⵃⴰⵜ.

ⵃⴰⴹⵕⵏ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ, ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⴰⵜⴰⵔⴰ ⴷ ⵍⵉⴱⵉⵔⵉ, ⵊⵓⵔⵊ ⵡⵉⵢⴰ ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵉⵜⵉⵔⵉⵙ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵡⵏⴽⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴳ ⵎⵔⴰⵚⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵙ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⵏⵉⵎ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ ⴳ ⵙⵎⵖⵔⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴽⵓⴼⵉ ⵄⵏⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ 18 ⵖⵓⵛⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ 80 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵎⵉⴷⵏ ⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵜⵉⵙⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵎⵏⵉⴷ ⵉ ⵓⵎⴹⵍ ⴰⵄⵙⴽⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴽⵓⴼⵉ ⵄⵏⴰⵏ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵢ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ « ⵙⵙⴽⵜⵉ ⴳ ⴰⵙⵎⵖⵔ, ⵏ ⵎⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⴷ ⵜⵉⵖⴰⵔⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵎⵎⴰ ⵢⴱⴰⵢⵏ ⴳⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⵔⵉⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⵉⴷⵓⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵢⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⵔ, ⴷ ⵙⵏⵖⵍ ⴰⴷⵓⵙ ⴳ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵎⵓⵏⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⴱⵍ ⵏ ⵙⵍⴰⵎⵜ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ