Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ "ⴰⴽⵯⵉ ⵏ ⵉⴳⵉⵏⴰⵏ" ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵜⵎⴰⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵎⴰⵜⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

ⵉⵙⵙⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ "ⴰⴽⵯⵉ ⵏ ⵉⴳⵉⵏⴰⵏ" ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵜⵎⴰⴷⵓⴷⵜ ⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵎⴰⵜⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⵖ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵢⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ « ⵉⴱⵉⴽⴰ » ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ.

ⵜⵔⵣⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴼⴰⵏⴽⵓⴼⵕ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ

ⵜⵔⵣⴰⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴰ, ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷⴰⵙⵜ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴼⴰⵏⴽⵓⴼⵕ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵜⴳⴰ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵜⵏⴱⴳⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵣ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 9 ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵏⴽⵓⴼⵕ
09-09-17

ⵜⴳⴰ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⴰⴹ ⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⴼⴰⵏⴽⵓⴼⵕ ⵜⵏⴱⴳⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵣ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 9 ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⴷⵓ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ « ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ : ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ».

ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴳⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵣ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 9 ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵏⴽⵓⴼⵕ
09-09-17

ⵜⴷⵔⵓ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⴰⴹ ⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⴼⴰⵏⴽⵓⴼⵕ, ⵏⵉⴳ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴳⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵣ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 9 ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⴷⵓ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ «ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ : ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ».

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵍⴱⴷⵓ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴷⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ 2017-2018
07-09-17

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ “ⵄⴱⴷ ⵍⵎⵓⵎⵏ” ⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵃⵙⵙⴰⵏ, ⵍⴱⴷⵓ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴷⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ 2017-2018, ⴷ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ “ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵛⵛⴽⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⵖ 4 ⵏⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷ 262 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵎⵍⵎⴰⴷ.

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⴰⵎ.. ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⴰⵔⴱⴰⵜⵏ
24-08-17

ⵙⴼⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (26 ⵖⵓⵛⵜ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵏⵜⵍ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵏⴽⴰⵔ ⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵍ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⴰⵔⴱⴰⵜⵏ , ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵙ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵉⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ
31-07-17

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵉⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________