Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  23  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   10:34

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 48 ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ

ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵡⵉⵙⵙ 48 ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉⵎⵙⴷⴷⵓⵔⵏ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⴰⵙⵖ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⵄⴰⵍⴰⵡⵉ.

ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2017-2018 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴹⵕⴹⵓⵕⵏ

ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴹⵕⴹⵓⵕⵏ, ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2017-2018 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵜⵙⴽⵔ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴹⵉ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⵕⵢⵓ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴷⵔⴰⵏ ⴳ « ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ - ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ»
11-05-18

ⵜⵙⴽⵔ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵟⵓⵕⵓⵏⵟⵓ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵍⵉⵣⴰⴱⵉⵟ ⴷⵓⴷⵣⵡⵉⵍ, ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵟⵓⵕⵓⵏⵟⵓ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ, ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵏ ⴳ "ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ - ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ 2018", ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 10 ⴷ 11 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴰⴷ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ « ⴰⴷ ⵏⵃⴱⵓ ⵉⴼⵔⵉ: ⴰⵍⴰⵖⵉ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵙⵙⴽⵛⴰⵎⵏ ».

ⵜⴷⵔⴰ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴳ ⵟⵓⵕⵓⵏⵟⵓ ⴳ "ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ 2018"
10-05-18

ⵜⴷⵔⴰ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵟⵓⵕⵓⵏⵟⵓ, ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ "ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ 2018", ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 10 ⴷ 11 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ "ⴰⴷ ⵏⵃⴱⵓ ⵉⴼⵔⵉ: ⴰⵍⴰⵖⵉ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵙⵙⴽⵛⴰⵎⵏ".

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵍⵉⴱ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ
10-05-18

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴰⵍⵎⵖⴰⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⴹⴹⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵙⵙⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵍⵉⴱ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⵇ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ
09-05-18

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⴰⵀⵢⴰⵏ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⵇ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ, ⵜⵎⴰⵔⴰ), ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ, ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵍⵉⴱ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵡⴷⴰⴱⵓ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵡⵉⵙⵙ 15 ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ
07-05-18

ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ, ⴰⵣⴽⴽⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵡⵉⵙⵙ 15 ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉⵎⵎⵔⵏ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵎⵔⵜ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________