Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ , ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ , ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ .

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 20 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⵕⴱⵉ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⴳ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵙⵙⵓⵏⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 20 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⵕⴱⵉ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ
15-12-18

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⵡⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ
13-12-18

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ
02-12-18

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ , ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏ ⴷ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵉⵎ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵓⵎ ⴽⵍⵜⵓⵎ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⴰⵙⵜⵔⵉⴷ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ
28-11-18

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ, ⴳ ⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵍⴰⵖⴰⵏ ⵏ ⴰⴳⴷⴰⵍ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⴰⵙⵜⵔⵉⴷ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ, ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵉⴱⵍⵊⵉⴽⵉⵢⵏ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ "ⵛⵛⵉⵅ ⵣⴰⵢⴷ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵇⵇⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵕⴰⵜⵉⵢⵏ"
27-11-18

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ "ⵛⵛⵉⵅ ⵣⴰⵢⴷ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵕⴰⵜⵉⵢⵏ", ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ "ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵣⴰⵢⴷ".

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ