Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ

ⵜⵃⴰⴹⵕ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵕⵢⵎ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵙⵉⵎⵓⵏ ⴼⴰⵢ

ⵜⵃⴰⴹⵕ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵕⵢⵎ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵍⵉⵣⴰⵏⴼⴰⵍⵉⴷ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵙⵉⵎⵓⵏ ⴼⴰⵢ ⵜⴰⵏⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷⴰⵔⵙ ⵄⵍⴰⵢⵏ 89 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉ ⵢⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷⴷⵓ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⴳⵜ ».

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 29 ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⴱⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
03-07-17

ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵡⵓⵔⵓⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 29 ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 29 ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
03-07-17

ⵉⵍⴽⵎⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 29 ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ ⴳ 3 ⴷ 4 ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴰⴷ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ  ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⴰⴹ
30-06-17

ⵕⵕⴱⴰⵟ/ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⵎⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵏ ⵉⵔⴱⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵔⵎⵙⵍⵉⵏ
28-06-17

-- ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⵎⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵏ ⵉⵔⴱⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵔⵎⵙⵍⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2016-2017 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⵎⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵏ ⵉⵔⴱⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵔⵎⵙⵍⵉⵏ
28-06-17

- ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⵎⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵏ ⵉⵔⴱⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵔⵎⵙⵍⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2016-2017 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________