Maghreb Arab Press

News
Wednesday  22  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   22:26

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵓⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ.

ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵍⵎⵕⵃⵓⵎ ⵍⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓⴽⵯⵓⵕ ⴷⴰⵕⵎⵉ, ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴰⵇ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ

ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴹⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵍⵎⵕⵃⵓⵎ ⵍⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓⴽⵯⵓⵕ ⴷⴰⵕⵎⵉ, ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴰⵇ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵣⴳⴰⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ
18-11-17

ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴷ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴷ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ
16-11-17

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⵓⵏ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴷ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ - ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ.

ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ: ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴳ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ
16-11-17

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⴳ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ "ⴽⵓⴱ23", ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴳ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵜⴷⵔⵓ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴽⵓⴱ 23 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ
16-11-17

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⴱⴰⵜⵔⵉⵙⵢⴰ ⵉⵙⴱⴱⵉⵏⵓⵣⴰ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⵓⵏ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴽⵓⴱ 23 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ « ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵙ ⵓⵙⴳⵎⵉ ».

ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵜⵙⵎⴷⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ "ⴽⵓⴱ23"
15-11-17

ⵜⵙⵎⴷⴰ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⴳ ⵜⴰⵣⴷⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴱⵓⵏ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ "ⴽⵓⴱ23".