Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵙⵍⴰⵎⵉ ⵡⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵉⵣⵉ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵙⵍⴰⵎⵉ ⵡⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵉⵣⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⴳ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙⴳ 20 ⴰⵔ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴰⴷ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵖⴰⵏⴰ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ  ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵉⵎⴰⵏ (ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⴰⵡ ⴰⵓ ⵙⴰⴼⵓ ⵎⴰⵔⴼⵓ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴽⵓⵍ ⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ, ⵅⴼ ⵍⵍⴰ ⵉⵙⵍⵖⵔ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵉⵣⵉⵍ ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ.

ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⵎⴷⵢⴰⵡⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ
ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  

ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ, ⴷ ⵜⴰⵙⵎⴷⵢⴰⵡⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⵉⴷⵉⵔⵉⴽⴰ ⵎⵓⴳⵉⵔⵉⵏⵉ.

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵔⵉⵊⵉⵜ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ ⵎⴰⵀⴷⵉ ⵇⵓⵟⴱⵉ ⴳ ⵍⵉⵍⵉⵣⵉ
ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵔⵉⵊⵉⵜ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ, ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ, ⴳ ⵍⵉⵍⵉⵣⵉ, ⵎⴰⵀⴷⵉ ⵇⵓⵟⴱⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵉⵏ, ⴷ ⵎⴹⴰⴽⵕⵏ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⴷⵔⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ
ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  

ⵉⴷⵔⵓ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ, ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴷⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⴱⵉⵍⴳⵕⴰⴹ
ⴱⵉⵍⴳⵕⴰⴹ  -  

ⵉⵕⵥⵥⵎ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵚⵉⵔⴱⵢⴰ, ⴱⵉⵍⴳⵕⴰⴹ, ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⴱⵉⵍⴳⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⴰⵎⵓⴷⵓ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉ ⵢⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⴰ ⴷ ⵍⴱⴰⵍⵇⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴼⵙⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ "ⴷⴰⵄⵉⵛ" ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ‌)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴼⵙⵉ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ "ⴷⴰⵄⵉⵛ" ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢ ⵜⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ : ⵉⴼⴽⴰ ⵍⵡⴰⴽⵉⵍ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵕⵣⵎ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴰⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⴰⴷ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵍⵡⴰⴽⵉⵍ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵎⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⴰⵔⵔⵓⴱ ⵏⵏⴰ ⵢⵏⵖⴰⵏ 6 ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵢⵓⵜ 14 ⵓⵏⴳⵉⵙ ⵉⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵙⵙⵍⵉⵄⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ, ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ, ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵙⵓⵜⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⴳ ⵎⴰⵏ ⵢⴽⵕⴰ ⵡⵏⴳⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 23 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 23 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________