Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  19  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   18:22

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⵙⴽⵔ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ « ⵍⴽⵓⵜⵓⴱⵢⴰ » ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵉⵙⴽⵔ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ « ⵍⴽⵓⵜⵓⴱⵢⴰ » ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ.. ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ,
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵖⵜⵙⵏ ⵉⵏⵎⵀⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵉⵏ, ⴳ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⵓⴳⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ(ⴼⴷⵢⴰⴱ).

ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵜⵡⵉⵣⵉⴽⵉ ⵏ ⵉⵏⴷⵉⵏ ⵎⵍⵍⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵉⵏ
ⴰⵙⵙⴰ  -  

ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵜⵡⵉⵣⵉⴽⵉ ⵏ ⵉⵏⴷⵉⵏ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⵣⴰⴳ) ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⵡⵉⵣⵉⴽⵓ ⴷ (ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉⴽⵉ ⵕⵎⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵔ) ⵎⵍⵍⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵉⵏ ⴳⵔ 28 ⴷ 30 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ.

ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⴳ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ ..ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⴽ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ, ⵎⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⴳ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⴽⴽⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ.

ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ : ⵜⵎⵙⴰⵙ ⵜⵔⵉⵏⵉⴷⴰⴷ ⴷ ⵟⵓⴱⴰⴳⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ (ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ)  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⵏⵉⴷⴰⴷ ⴷ ⵟⵓⴱⴰⴳⵓ ⵎⴰⵙ ⵜⵏⵏⴰⵍ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ, ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⴳ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ: ⵉⵔⵏⵓ ⵡⵙⴰⴳⴳⵯ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵎⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵙⵜⴳⴰⵔⵉⵏ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵣⵔⴰⴼⵜ, ⴷ ⵙ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵕⵥⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵎⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵙⵜⴳⴰⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉ « ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⵙⴳ 19 ⴰⵔ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⵢⵓⴳⵔⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵛⵜⵓⴽⴰ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⵍⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴳⵔ 19 ⴷ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ « ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » (ⴰⵣⴰ ⴼⵓⵕⵓⵎ) ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⵢⵓⴳⵔⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵛⵜⵓⴽⴰ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⴰⵊⴷⵉⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  19 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ