Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ « ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ » ⴳ ⴱⵏⵎⵙⵉⴽ, ⵉⵥⵥⵓⵍ ⴳⵉⵜ ⵜⴰⵥⵥⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵏⵎⵙⵉⴽ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ-ⵚⵟⵟⴰⵜ), ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵉⴼⴽⴰ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ "ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ", ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⵉⵥⵥⵓⵍⵍ ⵜⴰⵥⵥⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⴰⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 9 ⵕⵎⴹⴰⵏ 1439, ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⴰⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵕⵎⴹⴰⵏ.

ⵉⵙⴽⵔ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ "ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ" ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.

ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⴱⵉⵙⴰⵡ, ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵢⵓⵏⵉⵣⵢⵓ ⴽⴰⴱⵉ, ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⴱⵉⵙⴰⵡ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵓⵙⵉ ⵎⴰⵕⵢⵓ ⴼⴰⵥ, ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ : ⵏⵅⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏⵖⴷ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵅⵎⵎⴻⵎ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴼ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔ ⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏⵖⴷ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵏⴽⴹ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⵙⵏⴳⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  

ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵙⵏⴳⵓⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵙⴳ ⵜⵕⵥⵉ ⵍⵍⵉ ⵓⵎⵥⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵙⵉ ⵡⵙⵎⴰⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵅⴼ ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷ "ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ" ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵚⵃⵕⵕⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴽⵏⴰⵙ... ⴰⵖⵍⵉ ⵏ ⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴷⴰⵖⵜ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵙ 9% ⴰⵔ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⵉⵣⵔⵉⵏ
ⵎⴽⵏⴰⵙ  -  

ⵙⵙⵏ ⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴷⴰⵖⵜ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 9% ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⴳ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⴹⵓⴼ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵏⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵣⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ… ⵜⵣⴰⵢⴷ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵎⴰⵙ ⵜⵣⴰⵢⴷ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 24 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴰⴷ ⴳ 2 :00 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ.
ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵣⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ… ⵜⵣⴰⵢⴷ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⴳⵍⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵜⴳ ⴰⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ (ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⴳⵍⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵜⴳ ⴰⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________