Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2019-2023) ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵜⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ .
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ , ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2019-2023) , ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⴽⵔ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵜⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵜⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵙⵓⵜⴳ ⴳ 18 ⴰⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵉⵙⴽⵔ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⵜⴰⵣⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ « ⵍⵇⵓⴷⵙ » ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ
ⵙⵍⴰ  -  

ⵉⵙⴽⵔ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⵉⴳⴷⴰ ⵏ « ⵍⵇⵓⴷⵙ » ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ.

ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵉⵎⴹⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵉ
ⵙⵉⴷⵏⵉ  -  

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ , ⵢⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵙⵉⴷⵏⵉ, ⵉⵎⴹⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ ⴱⵓⵏⴷⵉⵔ, ⵅⴼ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⵚⵚⴰⵏ ⵎⵔⴰ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵉⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.

ⵍⵜⵖⵏ « ⵍⴰⵎⴰⴱ » ⴷ « ⴰⵢ  ⴰⵢ  ⴱⵉ » ⴳ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ
ⵙⵉⴷⵏⵉ  -  

ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵙⵉⴷⵏⵉ, ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ (ⴰⵢ ⴰⵢ ⴱⵉ) ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⴷⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ.

ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴳ ⴹⴹⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵍⵀⵉⵔⵙⵉⴽ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⴳⴰ ⵡⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⴰⵣ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⴳⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴳ ⵍⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵍⵀⵉⵔⵙⵉⴽ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵉⵏⵉⵙ ⵣⴼⵉⵣⴷⵉⵜⵛ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴷⴷⵉⵏ ⵎⵣⵡⴰⵕ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⴽⴰⵔⴰⵟⵉ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ 2018 : ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 3 ⴳ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵖ
ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ  -  

ⵍⴽⵎⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵉⵎⵖⴰⴱⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⵔⴰⵟⵉ ⴰⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵍⴽⴰⵔⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵢⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⵡⵉⵏ 7 ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵉⵏ (ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵖ ⴷ 4 ⴰⵥⵕⴼ ⴷ 2 ⴱⵔⵓⵏⵣ) ⴳ ⵜⴱⵔⵣⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⴳ ⴽⴰⵔⴰⵜⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵔ 2 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵕⵡⴰⵏⴹⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
ⴱⵓⴳⵓⵟⴰ  -  

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴱⵓⴳⵓⵟⴰ, ⴳ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ, ⵉⴼⴰⵏ ⴷⵓⴽⵉ ⵎⴰⵕⴽⵉⵥ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵯⵙⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵣ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵔⴳⴰⵢ
ⵉⴼⵔⴰⵏ  -  

ⴽⵎⵍⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵯⵙⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵣ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵔⴳⴰⵢ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳⵔ 10 ⴰⵔ 12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ" ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵡⵏⴰⴹⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ" .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵣⵓⵔ ⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵕⵛⵉⴷ ⵟⴰⵀⴰ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⵓⵍ
ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  

ⵉⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵣⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵕⵛⵉⴷ ⵟⴰⵀⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ « ⵜⴰⴽⴰⵕⵟⴰ ⵏⴰⵣⴷⵓⵖ » ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ « 1.2.3 ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ » ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⵙⵙⵏ ⴳ « ⵡⵏⴰ ⵉⴷⴷⵓ » ⴳ ⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ -ⴰⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ