Maghreb Arab Press

News
ⴰⴽⵡⴰⵙ  19  ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ  2018   |   18:14

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴷ ⵍⵀⵓⵍⴷⵉⵏⴳ "ⵎⴰⵕⵉⵟⴰ ⴳⵔⵓⴱ" ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ "ⵉⵏⵜⵉⵕⵏⴰⵛⵢⵓⵏⴰⵍ ⵎⵉⴷⵢⴰ ⵙⵉⵜⵉ"
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵙⵙⴳⵎⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵜⴰⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴷ ⵍⵀⵓⵍⴷⵉⵏⴳ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ "ⵎⴰⵕⵉⵟⴰ ⴳⵔⵓⴱ" ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ "ⵉⵏⵜⵉⵕⵏⴰⵛⵢⵓⵏⴰⵍ ⵎⵉⴷⵢⴰ ⵙⵉⵜⵉ".

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ ⵉⵎⵍⴰ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵏ "ⵏⴰⵛⵢⵓⵏⴰⵍ ⴱⵕⵉⵚ ⴽⵍⴰⴱ" ⵏ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ.

ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⴳⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ "ⵏⴰⵛⵢⵓⵏⴰⵍ ⴱⵕⵉⵚ ⴽⵍⴰⴱ" ⵏ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵏ "ⵏⴰⵛⵢⵓⵏⴰⵍ ⴱⵕⵉⵚ ⴽⵍⴰⴱ" ⵏ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵉⵥⵕⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵔⵉⵙ ⵍⵢⴰⵣⴰⵎⵉ, ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⵕⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵚⵚⴰⴼⴰⵇⴰⵜ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⵕⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ , ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ « ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵚⵚⴰⴼⴰⵇⴰⵜ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ » ⴷ « ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ, ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ "ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷ ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2018".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵜⵓⵕⴽⵉ
ⴰⵏⵇⴰⵕⴰ  -  

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⵏⵇⴰⵕⴰ, ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵊⴰⴱ ⵟⴰⵢⵢⵉⴱ ⴰⵕⴹⵓⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵍⴽⵎ 3,2 % ⴳ ⴰⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ 2018 (ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⵎⴰⵍⵍ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ 3,2% ⴳ ⵓⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ 2018, ⴷⴰⵜ ⵏ 3,2 % ⴳ ⴰⵎⵎ ⴰⵣⵎⵣ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵣⴰⵢⴷ ⵏ 2,6%.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵏ ⵜⵉⴼⵕⵉⵇⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵕⵉⵇⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⵍⴰⵙⵜ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⵕⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⴰⴼⵕⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵖⵙⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵏ ⵜⵉⴼⵕⵉⵇⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⴰⵎⴰⵏ) ⴷ ⵜⴰⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵇⵉⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⴼⴰⴱⴰ) ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⵕⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⴰⴼⵕⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵖⵙⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵕⵥⵎ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" "maparchives.ma", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵣⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵕⵛⵉⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏⵏⵙ "maparchives.ma", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵣⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵕⵛⵉⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 18 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 18 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________