Maghreb Arab Press

News
ⴰⵢⵏⴰⵙ  16  ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ  2018   |   00:08

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⵍⴰⵡⴰⵢ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ "ⵍⴱⵓⵕⴰⵇ"
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵍⵉⵙⵎ ⵉⵏⵉⴳⵉⵍⵏ ⵏ "ⵍⴱⵓⵕⴰⵇ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴼⴽⴰ ⵉⵖⵕⴰⴱⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⴳⵉⵏ ⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ "ⵜⴰⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵏ" ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵎⵉⵏ ⵜⵉⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴼⴰⵣⴰⵣ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ 28 ⴰⵔ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⴽⵏⴹⵕ
ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⴽⵏⴹⵕ  -  

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴼⴰⵣⴰⵣ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ 28 ⴰⵔ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⴽⵏⴹⵕ ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ "ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ".

ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵏ ⵜⵉⴼⵕⵉⵇⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵕⵉⵇⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⵍⴰⵙⵜ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⵕⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⴰⴼⵕⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵖⵙⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵏ ⵜⵉⴼⵕⵉⵇⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⴰⵎⴰⵏ) ⴷ ⵜⴰⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵇⵉⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⴼⴰⴱⴰ) ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⵕⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⴰⴼⵕⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵖⵙⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⵕⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵚⵚⴰⴼⴰⵇⴰⵜ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⵕⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ , ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ « ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵚⵚⴰⴼⴰⵇⴰⵜ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ » ⴷ « ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⵙ 2 - 1 ⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⵙ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ
ⵎⵓⵚⴽⵓ  -  

ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵣⴰⴼ ⵙ 2 - 1 ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⵙ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ 2018.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵜⵓⵕⴽⵉ
ⴰⵏⵇⴰⵕⴰ  -  

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⵏⵇⴰⵕⴰ, ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵊⴰⴱ ⵟⴰⵢⵢⵉⴱ ⴰⵕⴹⵓⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵓⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵖⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵏ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ  -  

ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵡⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⵏⴳⵉⵏ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴳⵔⵙⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⵙⴷⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⴰⴽⵉⵍⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵍⴽⵎ 3,2 % ⴳ ⴰⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ 2018 (ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⵎⴰⵍⵍ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ 3,2% ⴳ ⵓⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ 2018, ⴷⴰⵜ ⵏ 3,2 % ⴳ ⴰⵎⵎ ⴰⵣⵎⵣ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵣⴰⵢⴷ ⵏ 2,6%.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________