Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:03

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⴷⵔⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  

ⵉⴷⵔⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⴼⴰⵡⵜ ⵉ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵍⵉⵣⵉ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⵏ 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1918.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵉⴼⴽⴰ ⵡⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⴷ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵍⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵇⴰⴷⵉⵔⵉⵢⵜ ⵜⴰⴽⴰⵏⵟⴰⵢⵜ
ⵏⴷⵢⴰⵙⴰⵏ (ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ)  -  

ⵉⴼⴽⴰ ⵡⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ, ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴰⵍⴱ ⴱⵕⵕⴰⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⵏⴷⵊⴰⵙⴰⵏ (ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⴹⴰⴽⴰⵕ), ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⴷ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵙⴳ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⵎⴰⵎⴰⴱⵓ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴽⵓⵏⵜⴰ, ⵍⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵇⴰⴷⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⴽⴰⵏⵟⴰⵢⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ 4 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⴳ ⴹⴰⴽⴰⵕ.

ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⴱⴰⵍⵉⵕⵎⵓ ⵅⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴱⴰⵍⵉⵕⵎⵓ  -  

ⴱⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵍⵉⵕⵎⵓ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ.

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ : ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ « ⴰⵎⴱⵓⴷⵉⵙⵎⴰⵏ » ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉⵏ
ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ⴳ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴷⴱ ⵍⵄⵣⵣⵉⵣ ⴱⵏⵣⴰⴽⵓⵔ, ⴳ ⵜⵓⴳⵜ, ⴰⵏⵙⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ « ⴰⵎⴱⵓⴷⵉⵙⵎⴰⵏ » ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉⵏ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ (ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵎ - ⴰⴷⵡⴰⵍ): ⵜⵣⵔⵉ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴰⵏⵢⵉⵎⴱⴰ ⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉ ⴳ ⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵙ 3 - 1
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵢⵉⵎⴱⴰ ⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵜⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵎ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵃⵣⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵅⴼ « ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ : ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ », ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⴰⵢⵣ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⴰⵃⵕⵛ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵜⵜⵓⵎⵢⴰⴹⴰⵍ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵎⴰⴷⵉⵃ ⴳ ⵜⵙⵎⴹⵍⴰⵜ ⵏ ⵕⵕⵃⵎⴰ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵎⵢⴰⴹⴰⵍ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵎⴰⴷⵉⵃ, ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 62 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵎⵎⴰⵖⵜ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ « ⵉⵄⵚⴽⵕⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵢⴳⵔⵖⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ »
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⴹⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⵏⵉⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵄⵚⴽⵕⵉ, ⵙ ⵓⵣⵣⴷⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ « ⵉⵄⵚⴽⵕⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵢⴳⵔⵖⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ