Maghreb Arab Press

News
ⴰⵢⵏⴰⵙ  19  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:46

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵃⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴽⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵏⴱⵉ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ, ⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ, ⴳ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⴽⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵏⴱⵉ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵃⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 2017-2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ 2017-2018, ⵍⵍⵉ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ "ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⴱⵔⴽⴰⵏ" ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⵔⴰⵏ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵙ ⵜⵉⵢⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⵓⵔⵜⵉⵏ (3-2), ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⵎⵎⴰ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵙ 2-2.

ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵡⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉ

ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ « ⴳ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ » (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⵉⵄ)
ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⵓⵍ, ⵕⴰⴱⵉⵄ ⵍⵅⵍⵉⵄ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⵏ ⴳ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ « ⵍⴱⵓⵕⴰⵇ » ⵍⵍⴰⵏ « ⴳ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ».

ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ (ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵎ - ⴰⴷⵡⴰⵍ): ⵜⵣⵔⵉ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴰⵏⵢⵉⵎⴱⴰ ⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉ ⴳ ⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵙ 3 - 1
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵢⵉⵎⴱⴰ ⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵜⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵎ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵃⵣⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵅⴼ « ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ : ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ », ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⴰⵢⵣ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⴰⵃⵕⵛ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵙⴽⵔⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ)
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵎⴰⵙ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴰⵔ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵔⵙ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⵉⵏⵥⴻⵥⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ