Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰ ⴷ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⴹⴰⵖⴰⵛⵇⴰⵕ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵣⵣⵖⵔⴱⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵔⵉⵜ « ⴰⴼⴰ »
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⴹⴰⵖⴰⵛⵇⴰⵕ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵔⵉ ⵕⴰⵊⴰⵡⵏⴰⵕⵢⵎⴰⵎⴱⵢⴰⵏⵉⵏⴰ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵣⵣⵖⵔⴱⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵔⵉⵜ « ⴰⴼⴰ » ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵜⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵜⵉⴷⴷⵜ ⵜⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴰⵜⵓⵏⵓⵙⵉ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⴱⵏⵣⵕⵜⵉ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⴰⴱⵉⴹⴰⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴰⵜⵓⵏⵓⵙⵉ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⴱⵏⵣⵔⵜⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵄⵎⵓⵜⴰ

ⵜⵏⴽⴹ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵜⵉⴽⵔⴽⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⵍⵃⵍⵉⴱ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴷⵉⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⴽⴹ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵜⵉⴽⵔⴽⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏⵜ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵓⵖⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⵍⵃⵍⵉⴱ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴷⵉⵜ, ⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵄⴹⵓⵕ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ.

ⵚⵚⵃⵕⴰ : ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵕⵙⵜ ⴽⵓⵀⵍⵕ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵜⵣⵉⵍ ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵏⵏⴰⵍ (ⴽⴰⵢ ⴷⵓⵔⵙⵉ)
ⴱⴰⵕⵉⵣ  -  

ⵉⵙⴽⵜⵉ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ-ⵢⴰⴼⴰ ⵍⵓ ⴷⵔⵉⵢⴰⵏ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵕⵉⵣ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵕⵙⵜ ⴽⵓⵀⵍⵉⵕ, ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2007 ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵏⵏⴰⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴷⴷⴰⵡⴷⵉ : ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⵀⵉⵏⴷ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵙⵏ ⴷⴷⴰⵡⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⵉⵣⵎⴰⵣⵏ ⵉⵅⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⵏⵓⵎⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵉⵏ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵏⴽⴹ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵜⵉⴽⵔⴽⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⵍⵃⵍⵉⴱ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴷⵉⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⴽⴹ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵜⵉⴽⵔⴽⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏⵜ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵓⵖⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⵍⵃⵍⵉⴱ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴷⵉⵜ, ⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵄⴹⵓⵕ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
"ⵜⴰⵙⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵢⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⵏⴳⴰⵏⵉⵏ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ "ⵜⴰⵙⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵢⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⵏⴳⴰⵏⵉⵏ", ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵓⵙⵙⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ