Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  19  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   07:09

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⵥⵥⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ "ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ" ⵖ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ "ⴰⵀⵍ ⴼⴰⵙ" ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵥⵥⵓⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵕⵛⵉⴷ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ "ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ" ⵖ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ "ⴰⵀⵍ ⴼⴰⵙ" ⴳ ⵍⵎⵉⵛⵡⴰⵕ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2017-2018 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴹⵕⴹⵓⵕⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴹⵕⴹⵓⵕⵏ, ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2017-2018 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ.

ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ: ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ 222 ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵙⵙ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴹⴼⵕ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴳⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⴷⴷⵓⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⵏⴼⵓ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 18 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⵔ 16 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵙ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ 222 ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵙⵙ.

"ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ: ⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ?", ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵉⵙⵎ "ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⴱⵕⵔⴰ: ⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ?"

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ : ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2026, ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵔⴳ ⵉⴷⴷⵉⵜ ⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵉⴷⴼ ⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵣⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴱⴷⴰ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵡⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵖⴰⵣⵣⴰ ⵍⵍⵉ  ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵏ
ⵖⴰⵣⵣⴰ  -  

ⵉⴱⴷⴰ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⴰⴼⵍⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵖⴰⵣⵣⴰ, ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵙ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵉ ⵢⵎⴰⴹⵓⵏ ⴷ ⵉⴳⵯⵙ ⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⵏ ⵖⴰⵣⵣⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵊⵕⴰⴹⴰ: ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵍⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵙⵙⴽⵛⴰⵎⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵉⵏ ⴰⵙⴷⵉⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ
ⵊⵕⴰⴹⴰ  -  

ⵉⵣⵔⵉ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ 15 ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵛⵛⴽⵛⴰⵎⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵡⵙⴷⵉⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⵚⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵜⵥⴹⴰⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ (ⵎⴰⵥⵉⵏ) ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⴼⴰⵚⵓ ⵙⴳⵎⴹⵏ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵜⵉⵣⴹⴰⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴳⵔ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵊⵕⴰⴹⴰ..ⵉⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜⵉⵏ ⵜⵙⵍⵉⴷⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵢⴰⴼ ⵏ ⵍⴼⴰⵃⵎ
ⵊⵕⴰⴹⴰ  -  

ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵊⵕⴰⴹⴰ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜⵉⵏ ⵜⵙⵍⴷⵉⵜ ⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵢⴰⴼ ⵏ ⴼⴰⵃⵎ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵛⵍⵉⴽⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵢⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵍⴽⵎⵏ 18 ⴰⵎⵍⵢⴰⵕ ⴰⵎⵉⵜⵔⵓ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ (ⴰⵔⵣⵣⵓ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⵏⴰⴹⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⴹⴼⵕ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴼ 140 ⴰⴳⴳⵓⴳ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ 18 ⴰⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵓⵎⵉⵜⵔⵓ ⴰⴽⴽⵓⵥ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________