Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  17  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   17:05

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⵟⵉⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⵟⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⴽⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵜⴷⵔⵓ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴽⵓⴱ 23 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ
ⴱⵓⵏ (ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ)  -  

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⴱⴰⵜⵔⵉⵙⵢⴰ ⵉⵙⴱⴱⵉⵏⵓⵣⴰ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⵓⵏ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴽⵓⴱ 23 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ « ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵙ ⵓⵙⴳⵎⵉ ».

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴱⴽⴽⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ
ⴱⴱⵉⴽⵉⵏ  -  

ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ , ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⴱⵉⴽⵉⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ « ⵜⴰⴱⴽⴽⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ », ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵃⵔⵉⵔ ⴰⵇⴱⵓⵕ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵜⴰⴱⴽⴽⴰⵙⵜⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⵙⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ.

ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ (ⵎⴰⴱ).. ⴰⵏⴰⵡ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ (ⵎⴰⴱ), ⵏⵏⴰ ⵢⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⵖ, ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 58 ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙ, ⴰⵏⴰⵡ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.

ⴱⵓⵏ  -  

ⵉⵙⵎⵖⵕ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ, ⵎⵉⵕⵓⵙⵍⴰⴼ ⵍⴰⵢⵜⵛⴰⴽ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴳ ⴱⵓⵏ, ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴽⵓⴱ 22 ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴳ 2015.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ "ⵜⴰⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⴰⵉⵡⵉⵏ", ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵛⴰⵇⵕⵓⵏ, ⵙⴳ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵛⴰⵇⵕⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 91 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.
ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵛⴰⵇⵕⵓⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⵓⵙ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙⵏⴰⵟ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 17 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 17 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ