Maghreb Arab Press

ⴰⴽⵡⴰⵙ  18  ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ  2018   |   17:50

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰ ⴷ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⴹⴰⵖⴰⵛⵇⴰⵕ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵣⵣⵖⵔⴱⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵔⵉⵜ « ⴰⴼⴰ »
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⴹⴰⵖⴰⵛⵇⴰⵕ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵔⵉ ⵕⴰⵊⴰⵡⵏⴰⵕⵢⵎⴰⵎⴱⵢⴰⵏⵉⵏⴰ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵣⵣⵖⵔⴱⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵔⵉⵜ « ⴰⴼⴰ » ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ "ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰ" (ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵊⵡⴰⵀⵔⵉ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ "ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰ" ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⴷ ⵓⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⵍⵍⵟⵉⴼ ⵊⵊⵡⴰⵀⵔⵉ, ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2017 (ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵙ ⵉⵙ ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵣⵡⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙ ⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵍⴽⵎⵏ 61,6%, ⴷ 16,6% ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⵓⵔ ⵜ ⵉⴳⵉ ⵍⵃⴰⵍ.

"ⵜⴰⵙⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵢⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⵏⴳⴰⵏⵉⵏ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ "ⵜⴰⵙⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵢⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⵏⴳⴰⵏⵉⵏ", ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵓⵙⵙⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.

ⵜⴰⵖⵟⵙⵜ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴰⵍ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵅⵚⵚⴰⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⵔⴳ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵏ ⵛⵎⵎⴰⵛ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⵕⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⴱⵏⵏ ⵛⵎⵎⴰⵛ, ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵖⵟⵙⵜ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴰⵍ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵅⵚⵚⴰⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⵔⴳ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵉ ⵢⵎⴰⵍ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ "ⴼⵉⴼⴰ": ⵉⵖⵍⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⴰ, ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ 39
ⵍⵓⵥⴰⵏ  -  

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵖⵔⵜⵏ ⵙ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 2018 ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⵜⵖⵍⵉ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⴰ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ "ⴼⵉⴼⴰ" ⵏ ⵓⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ, ⵍⵍⵉ ⵜⵥⵕⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵚⵚⵃⵕⴰ : ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵕⵙⵜ ⴽⵓⵀⵍⵕ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵜⵣⵉⵍ ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵏⵏⴰⵍ (ⴽⴰⵢ ⴷⵓⵔⵙⵉ)
ⴱⴰⵕⵉⵣ  -  

ⵉⵙⴽⵜⵉ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ-ⵢⴰⴼⴰ ⵍⵓ ⴷⵔⵉⵢⴰⵏ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵕⵉⵣ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵕⵙⵜ ⴽⵓⵀⵍⵉⵕ, ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2007 ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵏⵏⴰⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ (ⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵣⴷⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ (ⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ), ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ, ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵉⴹⵉⵚ ⵏ ⵍⵍⵓⴱⵉⵢⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵢ ⵏ ⵜⵖⵟⴰⵙⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵍⴰⵢ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ (ⵍⵢⴰⵣⴰⵎⵉ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵔⵉⵙ ⵍⵢⴰⵣⴰⵎⵉ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵍⴰⵢ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ,ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵖⵏ ⴳ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵥⵕⵉⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵙⵔⵜⵉⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵥⵕⵉⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 18 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 18 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ