Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ
ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ  -  

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ: ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵖⵔⴰⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⴳⵉⵏ ⵉⵎⵣⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵙⵎⵖⵔ.

ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⵉⵥⵕⴰ ⵢⵔⵉⵎ ⵏ "ⵉⵕ ⵜⵉ ⵉⵍ" ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵜ
ⵍⵓⴽⵙⵓⵎⴱⵓⵔⴳ  -  

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ "ⵍⴰⵎⴰⴱ", ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵍⵓⴽⵙⵓⵎⴱⵓⵔⴳ, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ "ⵉⵕ ⵜⵉ ⵉⵍ".

ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵀⴰ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔ ⵙⴳ 06:00 ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 20 ⵎⴰⵕⵚ ⴰⵔ 06:00 ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 21 ⵎⴰⵕⵚ 2018, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵚⵉⵕⴱⵢⴰ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴱⴹⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵚⵉⵕⴱⵢⴰ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴱⴹⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵚⵉⵕⴱⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵉⴼⵉⴽⴰ ⴷⴰⵙⵉⵜⵛ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⴼⵉⴼⴰ: ⵉⵇⵇⴰⵎⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 42
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵇⵇⴰⵎⴰ ⵙⵓⵍ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 42 (694 ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ) ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⴼⵉⴼⴰ) ⵏ ⵎⴰⵕⵚ 2018, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⵕⴰⵣⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⴱⵕⴰⵣⵉⵍⵢⴰ
ⴱⵕⴰⵣⵉⵍⵢⴰ  -  

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⵕⴰⵣⵉⵍ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵉⵛⵉⵍ ⵜⴰⵎⵉⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵍⴰⵏⴰⵍⵟⵓ ⴷⵉ ⴱⵕⴰⵣⵉⵍⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵎⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 8 ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵙⵓⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴱⵕⴰⵣⵉⵍⵉⵜ ⴰⵔ 23 ⵎⴰⵕⵚ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ: ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵚⴽⵉⵡⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵥⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵎⴰⵏⵉ ⵍⴽⵎⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵀⴰⵍⴰ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 30 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵉⵜ "emploi-public.ma" ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 (ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴰⵙⵉⵜ "emploi-public.ma" ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ "ⴽⵓⵍⵉⵊ ⵓⴼ ⵙⴰⵢⵏⵙ" ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⵉⵕⵍⴰⵏⴷⵉⵜ ⵏ "ⴳⴰⵍⵡⵉⵢ" ⴷ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ "ⵉⴱⵏ ⵥⵓⵀⵕ" ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⴷⴰⴱⵍⵉⵏ (ⵉⵕⵍⴰⵏⴹⴰ)  -  

ⵉⴷⵔⴰ ⵡⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴷⴰⴱⵍⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵙⵏ ⵎⵀⵔⴰⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵎⴰⵕⵚ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ "ⴳⴰⵍⵡⵉⵢ" ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⴳⵔ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ "ⵉⴱⵏ ⵥⵓⵀⵕ" ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ "ⴽⵓⵍⵉⵊ ⵓⴼ ⵙⴰⵢⵏⵙ" ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⵉⵕⵍⴰⵏⴷⵉⵜ ⵏ "ⴳⴰⵍⵡⵉⵢ".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 21 ⵎⴰⵕⵚ 2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 21 ⵎⴰⵕⵚ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________