Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  21  ⵖⵓⵛⵜ  2018   |   17:13

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵔⴰ ⵡⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵃⵇⵇ ⵍⵎⵔⵉⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ.

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏⵛⵄⴱⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⵉ ⵜ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏⵛⵄⴱⵓⵏ, ⴷ ⵉⵙⵢⵜ ⵜ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ.

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵄⵓⵔⵎⴰ: ⴰⵙⵓⵔⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ 522 ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵄⵓⵔⵎⴰ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵉⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ 522 ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵏⴽⴹⵏ ⵙⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⴰⵃⴰⴽⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴽⵔⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵖⵣⵓ ⴷ ⴽⵔⴰ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴷⵔⴼⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ.

ⵉⵖⵔⴰ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵍ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵄⵙⴽⵔⵉⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵖⵔⴰ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵍ ⵡⵉⵙⵙ 44.18 ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵄⵙⴽⵔⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⵍⴰ ⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴷⴷⴰ ⵡⵎⵓⵔⴰⵔ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏⵓⵕⴷⴷⵉⵏ ⴰⵎⵕⴰⴱⵟ ⵙ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵏⵏⴰⵚⵕ ⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉ (ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ)
ⵕⵕⵢⴰⴹ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵏⵏⴰⵚⵕ ⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏⵓⵕⴷⴷⵉⵏ ⴰⵎⵕⴰⴱⵟ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
ⴱⵓⴳⵓⵟⴰ  -  

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴱⵓⴳⵓⵟⴰ, ⴳ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ, ⵉⴼⴰⵏ ⴷⵓⴽⵉ ⵎⴰⵕⴽⵉⵥ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 39 ⵏ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⵀⴰⴱ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴷ ⴳ ⴰⴱⵔⵉⴱ ⵏ ⴰⴱⴷⴷⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴽⵜⵉⵔⵉ)
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⴽⵜⵉⵔⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 39 ⵏ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⵀⴰⴱ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴷ ⴳ ⴰⴱⵔⵉⴱ ⵏ ⴰⴱⴷⴷⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵙⵙ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵢⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷ 200 ⵉⴹⴼ ⵏ ⵉⴹ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴳ ⴰⵣⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ 2018 (ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ)
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵜⵣⵎⵓⵎ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵢⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵓⵎⵉⵍⵢⵓⵏ ⴷ 200 ⵉⴹⴼ ⵏ ⵉⴹ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴳ ⴰⵣⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ 2018 ; ⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴹⵏ ⵢⵣⵎⵎⵓⵎⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⵙⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵖⵏ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴰⵏⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵡⵉⵊⵀⴰ 2 ⵎⵍⵢⵓⵏ, ⴷ 246 ⵉⴼⴹ ⴷ 45 ⵉⴹ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵙⵍⴰ..ⵜⵢⴰⵎⴰⵣ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⴽⴽⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⴱⵉⴹⴰⵄⴰ ⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⴰⴳⵓⵕⵕⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵍⵎⵄⵙⵍ ⵙⵙⵔⵡⵍ
ⵙⵍⴰ  -  

ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⴳ ⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⴼⴽⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⴽⴽⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⴱⵉⴹⴰⵄⴰ ⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⴰⴳⵓⵕⵕⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⵜⴰ ⵏ ⵍⵎⵄⵙⵍ ⵉⵙⵙⵔⵡⵍⵏ, ⴷ ⵜⴰⵎⵣ ⴰⵎⴷⴰⵀ ⵏ ⴰⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ 60 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________